Politica de confidenţialitate

Protecția confidenţialității și securitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Aşadar, vă rugăm să acordaţi timp cunoaşterii practicilor noastre şi, dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactați.

Vă informăm că, în conformitate cu cerinţele REGULAMENTULUI (UE) nr. 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul” sau GDPR),

Asociația Culturală Arte Kronstadt, prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) cu sediul în orașul Săcele, Strada Nicolae Pană Nr. 9, cod 505600, județul Brașov, România, cod fiscal 35375372, este operator de date cu caracter personal.

 1. Scopul aplicării politicii de confidenţialitate

Scopul acestei Politici este de a descrie măsurile necesare și responsabilitățile MK pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul acestei Politici, termenul „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

Prelucrarea de date” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

MK prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta Politică, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni din cele descrise mai sus. Atunci când colectăm și prelucrăm date cu caracter personal, politica noastră este transparentă cu privire la motivul și modul în care procesăm datele personale.

Prezenta Politică se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu obiectul de activitate al MK, sau din alte interacţiuni cu MK în cadrul cărora se face o conexiune sau o referire la activitatea reglementată prin prezenta Politică.

Prin utilizarea paginii web (https://www.academyofmusic.eu) și/sau prin trimiterea datelor personale către MK vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în maniera prezentată în cadrul prezentei Politici.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezenta Politică, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile și/sau să nu furnizaţi MK datele dumneavoastră personale.

Prezenta Politică se aplică tuturor angajaților MK cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau dupa caz persoanelor împuternicite.

 1. Scopul și baza legală a prelucrărilor

MK prelucrează date cu caracter personal în scopul activităților de învățământ, educație și cultură, selecție forță de muncă, gestiune economico-financiară și administrativă, iar acestea vor fi utilizate în vederea îndeplinirii, de către MK, a obligaţiilor sale legale în acest sens specifice procesului de învățământ, precum și în vederea încheierii și executării oricărui contract în care MK are calitatea de parte, și în interesul legitim al MK și al tuturor categoriilor de persoane. Date personale sunt prelucrate și pentru realizarea activităților necesare în vederea interesului legitim de pază a bunurilor, obiectivelor sau valorilor și protecția persoanelor.

De asemenea, datele colectate de către MK pot fi utilizate pentru analize și prelucrări statistice necesare fundamentării unor decizii de management, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale.

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociația Culturală Arte Kronstadt prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și legislația națională incidentă privind protecția datelor.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, Asociația Culturală Arte Kronstadt, prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate datele personale colectate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea (4) Categorii de persoane și categorii de date.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, raportat la fiecare scop în parte, este reprezentat de:

– articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul GDPR – consimțământul persoanei vizate

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul GDPR – pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

– articolul 6 alin. (1) litera c) din Regulamentul GDPR – prelucrare pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului

articolul 6 alin. (1) litera f) din Regulamentul GDPR – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 1. Detalii privind prelucrările de date întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea de date se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 1. Categorii de persoane și categorii de date.

Asociația Culturală Arte Kronstadt prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) prelucrează numai datele cu caracter personal necesare în scopurile menționate la secțiunea (2), în conformitate cu dispozițiile legale.

Categoriile de persoane vizate ale căror date sunt colectate și prelucrate de MK sunt: angajații, candidații/posibili angajați, studenții, masteranzii și doctoranzii precum și candidații/absolvenții, reprezentanții colaboratorilor/partenerilor contractuali sau vizitatorii MK.

În cadrul procesului specific de învățământ, administrare și exercitare a obligațiilor contractuale, de recrutare, de angajare propriu-zisă și/sau de gestionare a resurselor umane, financiar-contabilitate, sfera datelor cu caracter personal colectate și prelucrate poate cuprinde, de la caz la caz, următoarele tipuri de date: numele și prenumele persoanei vizate, numele şi prenumele părinților, adresa/reședința, vârsta, data și locul nașterii, sexul, numărul de telefon, adresa de email, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate, naționalitatea, etnia, semnătura olografă, imaginea/fotografia, date privind educația și studiile absolvite (istoric educație, studii, rezultate/note obținute, calificative, calificări, certificări), formarea/experiența profesională, situația familială, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, date cu caracter personal privind situația medicală/starea de sănătate.

Vă informăm că aceste date personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

 1. Categorii de destinatari

Suntem obligați, potrivit legii, să comunicăm date personale către Ministerul Educației Naționale și autoritățile competente ale statului, în cazurile special reglementate, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în domeniul educației, fiscal, contabilitate, legislația muncii, derulării procedurilor de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor/sentințelor/deciziilor emise de către instanțele judecătorești și/sau a altor autorități ale statului român.

Datele personale nu vor fi dezvăluite terţilor, cu excepția partenerilor împuterniciți de MK care sunt implicați în gestionarea diferitelor contracte (resurse umane, financiar-contabilitate, protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor , furnizori de servicii medicale sau de instruire, IT, etc), precum și cazurilor în care MK trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Orice terțe părți către care dezvăluim datele personale sunt limitate (prin lege și/sau prin contract) în capacitatea lor de a utiliza datele personale doar în scopurile specific identificate. Ne vom asigura întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim date personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului și cu legislația specifică aplicabilă.

 1. Mijloace de procesare a datelor si securitatea datelor

MK a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaţionale corespunzătoare pentru a preveni dezvăluirea neautorizată sau ilegală, accesul la, pierderea accidentală sau ilegală, distrugerea sau alterarea, transferul neautorizat sau alte prejudicii aduse datelor dumneavoastră personale. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme și procese de management al drepturilor de acces corespunzătoare, selectarea atentă a angajaţilor responsabili cu prelucrarea de date și alte măsuri tehnice și administrative rezonabile pentru asigurarea protecţiei corespunzătoare a datelor dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Acolo unde va fi cazul vom realiza copii de backup și vom face uz de alte astfel de măsuri pentru a preveni prejudicierea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale.

Aceste măsuri asigură un nivel de securitate corespunzător cu privire la riscurile inerente apărute la procesare și care ţin de natura datelor personale care vor fi protejate.

 1. Perioada de stocare a datelor

MK păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și necesității, și în orice caz numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, iar ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine MK în temeiul legislației aplicabile, datele vor fi șterse.

 1. Operator de date și angajaţi responsabili

În cadrul Asociației Culturale Arte Kronstadt prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai de către angajaţii care deţin astfel de responsabilităţi şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere legală dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii. Acești angajaţi sunt persoane responsabile cu prelucrarea datelor personale aflate sub controlul operatorului de date. Datele personale sunt considerate confidențiale. Orice colectare sau prelucrare neautorizată a acestor date de către angajați este interzisă. Orice prelucrare de date efectuată de un angajat care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a îndatoririlor sale legitime, este neautorizată. Angajații au acces la date personale potrivit principiului „necesității de a cunoaște”, numai după cum este adecvat potrivit atribuțiilor de serviciu și responsabilităților prevăzute în fișa postului. Angajaților le este interzis să colecteze și/sau utilizeze datele cu caracter personal de serviciu în orice alte scopuri private sau comerciale, să le dezvăluie persoanelor neautorizate sau să le pună la dispoziție în orice alt mod. Această obligație rămâne în vigoare chiar și după încheierea perioadei de angajare.

Respectarea politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a legilor aplicabile privind protecția datelor este verificată în mod regulat prin intermediul auditurilor de protecție a datelor și al altor controale. Efectuarea acestor controale revine Responsabilului cu Protecția Datelor precum și altor entități ale MK cu drepturi de audit sau auditori externi angajați.

 1. Drepturile persoanei vizate și modul de exercitare

Asociația Culturală Arte Kronstadt prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) va păstra informaţiile persoanelor vizate numai atâta timp cât legea ne solicită să procedăm astfel, atât cât este relevant pentru scopurile pentru care au fost colectate.

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulament, toate persoanele vizate își pot exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal permite persoanei vizate să fie informată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obțină din partea MK o confirmare a faptului că îi prelucrează sau nu datele personale care o privesc, dar și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată, în anumite circumstanțe, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului persoanei vizate, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de retragere a consimțământului. Acesta poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului persoanei vizate.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe, precum (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe perioada ce îi permite operatorului verificarea exactității acelor date, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, iar persoana vizată se opune ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor, (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alin. (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
 2. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(7) Dreptul la opoziție presupune că, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul legitim al operatorului sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor persoanei vizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care o afectează semnificativ. Presupune că persoana vizată are dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro ), dreptul de a vă adresa justiției și dreptul de a fi notificat de către MK privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră personale.

Pentru exercitarea drepturilor sau informații suplimentare persoana vizată se poate adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul Asociației Culturale Arte Kronstadt, prin e-mail la: ludovic_cora@yahoo.com , precum și prin poștă, la adresa: orașul Săcele, Strada Nicolae Pană Nr. 9, cod 505600, județul Brașov, România.

 1. Consecințele refuzului furnizării datelor personale

Asociația Culturală Arte Kronstadt prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK) colectează și prelucrează date cu caracter personal de la momentul intrării într-o relație instituțională sau contractuală cu noi, date furnizate, după caz, de dvs. în mod direct și/sau de către entitatea pe care o reprezentați și în care vă desfășurați activitatea, în scopul activităților de învățământ, educație și cultură, selecție forță de muncă, gestiune economico-financiară și administrativă, inclusiv în scop de facturare, contractare și/sau recuperarea debitelor noastre. Furnizarea datelor personale în situațiile de mai sus este necesară și indispensabilă realizării prelucrării, iar refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea derulării relațiilor contractuale dintre părți, potrivit legii.

În măsura în care ați optat pentru înscriere la studii de orice fel, angajare și/sau promovare în cadrul MK, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate, din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare, iar în lipsa deținerii de către MK a acestor date nu vom putea efectua înscrierea, angajarea sau promovarea, după caz.

 1. Actualizarea politicii de confidențialitate

Este posibil ca prezenta politică să fie supusă unor actualizări periodice pe care le vom comunica persoanelor vizate ori de câte ori este necesar. Pentru a fi informați cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a MK.

Această versiune a politicii de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal a fost publicată în data de 25.08.2018.

Asociația Culturală Arte Kronstadt prin proiectul educațional-cultural MUSICA KRONSTADT („MK)